Omgangs- & Gedragsregels

Algemene omgangs- en gedragsregels R.K.T.S.V.

 1. Respect voor elkaar is de basis voor ons gedrag. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen, pesten en molestatie ten opzichte van derden is verboden;
 2. Pesten, beledigen, aanstootgevende en respectloze opmerkingen en het in diskrediet brengen van de vereniging R.K.T.S.V. en haar leden, vrijwilligers, functionarissen en/of bestuursleden via (sociale) media, zal gevolgen hebben voor betrokkene(n) door toepassing van het bepaalde in de statuten van de vereniging;
 3. R.K.T.S.V. beschikt over een vertrouwenspersoon, waarbij het verenigingslid terecht kan voor klachten over ongewenste omgangsvormen;
 4. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van respect, openheid en eerlijkheid. Leden communiceren “met” elkaar en niet “over” elkaar;
 5. Het verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Hij/zij is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar (opzettelijk)aangerichte schade;
 6. Na het gebruik van de accommodatie (kleedkamers en velden) wordt deze ordelijk en netjes achtergelaten;
 7. Het verenigingslid houdt zich aan de aanwijzingen op het complex. Bijvoorbeeld ten aanzien van gebruik fietsenstalling, afval in de daarvoor bestemde bakken, etc.;
 8. Het nuttigen van alcoholische dranken langs de velden, dus buiten de kantine en het terras, is verboden;
 9. Het gebruik van drugs op het gehele complex van R.K.T.S.V. is verboden;
 10. Roken binnen de gebouwen en op de velden is eveneens verboden;
 11. Een verenigingslid dient een medelid, indien deze de omgangs- en gedragsregels dreigt te overtreden, of overtreedt, aan te spreken op diens, in woord en gebaar, ontoelaatbare gedrag;
 12. Wij zijn een goede gastheer voor bezoekende clubs en overige bezoekers van ons sportcomplex. Het verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit. Hij/zij toont zich een waardig ambassadeur van en namens onze vereniging;
 13. Bij uitwedstrijden gedragen wij ons als een goede gast;
 14. Het verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sancties naar aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende verenigingslid;
 15. Het verenigingslid, dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit bij een (jeugd)trainer, leider, of een bestuurslid.
 16. Het verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande hiërarchische- en/of functionele gezagsverhoudingen.